ABOUT US

Data Platform

Digital Storemesh

Thailand based Software Development Team, ERP integration, Data Governance Platform and Artificial Intelligence

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด ให้บริการทำการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยด้าน Big Data และ Machine Learning โดยให้บริการระบบซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

วิสัยทัศน์ เราให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพกับธุรกิจไทย

Certification

Certification ISO

ISO/IEC 29110

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

Certification Depa

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใอุตสาหกรรมดิจิทัล

บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด
ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใ
อุตสาหกรรมดิจิทัล ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
หมายเลขสมาชิก: 23171,
จังหวัด: ปทุมธานี

Research Publications

Our History

2022

 • ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย
  พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างกรมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารการวิจัยเพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและสามารถรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานให้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบคลังข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อการผลักดันการค้าระหว่างประเทศ
  ระบบข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบและมาตรฐานของกรมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการค้าระหว่างประเทศ

 • DSI Data Platform
  การพัฒนาครื่องมือสำหรับพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยระบบธรรมาภิบาลข้อมูล ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • DSI Workflow
  ระบบจัดการกระแสงานสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน สร้างสภาพการทำงานและการบริหารจัดการที่ทันสมัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • การเชื่อมต่อ E-Commerce กับระบบ ERP
  ระะบบสารสนเทศสำหรับจัดการข้อมูลเพื่อดูแลข้อมูลการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าให้มีความถูกต้อง เพื่อให้ทางบริษัท ดัชเชส จำกัด ได้ดำเนินการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • Edge Velocity Event Analytics
  ระบบประมวลผลที่ต้นทางสำหรับการวิเคราะห์เหตุการณ์ความมั่นคงทางไซเบอร์ ช่วยให้องค์กรนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบไปใช้งานได้ทันที และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติในระบบได้

2021

 • ISO/IEC 29110
  บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

 • Data Platform
  แพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การค้นหาแหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การสืบข้อมูลย้อนกลับ การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Dashboard และ Open Data ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันวางแผนได้ทั้งองค์กร

 • ระบบเก็บข้อมูลฝ่ายวิจัย (Workflow)
  ระบบจัดเก็บข้อมูลฝ่ายวิจัย จัดทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และเพื่อรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยสำหรับการนำเสนอผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและยั่งยืน

 • การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Catalog)
  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมเรื่อง การรบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลให้บุคลากรภาครัฐ

 • Data Governance for Open Data
  กำหนดวิธีการบริการจัดการธรรมาภิบาลข้อมูลและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Master Data Set) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework)

 • Business Journey
  ระบบแนะนำเส้นทางธุรกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทที่ส่งออกสินค้าและกิจกรรม เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้ประสบความสำเร็จในการส่งออก

2020

 • ระบบบริหารงานงบประมาณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง

 • Thammasat Gen Next Academy
  ระบบธรรมศาสตร์ตลาดวิชาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บแอปพลิเคชันทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดรับผู้เรียนเพิ่มเติม หรือในหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

2019

 • Supply Chain Integration Platform for Just-in-Time Logistics System
  แพลตฟอร์มบูรณาการห่วงโซ่อุปทานสำหรับระบบโลจิสติกส์แบบทันเวลา สามารถจัดการคลังสินค้าของหน่วยงาน ส่งผลให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • โครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กร (Data Science)
  โครงการการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้หน่วยงานสามารถวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลการเดินทางและการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางด่วน นำไปพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อแก้ไขปัญหาและวางแผนการพัฒนาองค์กร

 • ก่อตั้งบริษัท
  บริษัทก่อตั้งขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2019 โดยให้บริการทำวิจัย ติดตั้ง และพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์