Data Platform

ระบบบริหารจัดการข้อมูลครบจบในที่เดียว

Data Platform ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถรวบรวมข้อมูลอันหลากหลายขององค์กรให้พร้อมใช้งานภายในที่เดียว ยกระดับการดำเนินงานด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงและเท่าทันปัจจุบัน


Big Data กลายเป็นคำที่เราได้ยินหรือพบเห็นตามแหล่งข่าวอยู่ทุกวัน โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจความบันเทิง หรือธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งกำลังปรับตัวด้วยการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น หรือแม้กระทั่งภาครัฐเองที่วางแผนนโยบายดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Big Data

ถึงแม้จะมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากอยู่ในมือ แต่การบริหารจัดการที่ไม่ดีอาจส่งให้ผลองค์กรไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ จากรายงานเรื่อง Big Data: A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and Civil Rights (Big Data: ระบบอัลกอริทึมกับโอกาสและสิทธิพลเมือง) ของสภาที่ปรึกษาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2016 ได้ระบุไว้ว่า ‘Big Data เป็นข้อมูลที่มีปริมาณมาก มาจากหลากหลายแห่ง และยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์จึงต้องมีอัลกอริทึมเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ดังนั้น อัลกอริทึมที่มีคุณภาพจึงจะสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรงและมีประสิทธิภาพ’ [1]

จากรายงานดังกล่าว หากองค์กรนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะสาเหตุเหล่านี้

 • ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ เพราะมาจากหลากหลายแห่ง ทำให้ยากต่อการค้นหา ติดตามและตรวจสอบ

 • การขาดระบบประมวลผลทำให้ข้อมูลไม่สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่น ผู้นำเข้า ผู้แก้ไข ประเภทของไฟล์ อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลขาดความเป็นปัจจุบัน ไม่พร้อมนำไปใช้งาน

 • เกิดความยุ่งยากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

เมื่อข้อมูลไม่มีคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังส่งผลให้การวางแผนธุรกิจคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

องค์กรจึงจำเป็นต้องมี ‘Data Platform’

เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลData Platform พัฒนาโดย Storemesh เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลที่จะช่วยให้การจัดการข้อมูลขององค์กรเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบที่รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแห่ง พร้อมประมวลผลข้อมูลให้มีคุณภาพ พร้อมใช้งานและเท่าทันปัจจุบัน บริหารจัดการทุกอย่างได้ครบถ้วนในที่เดียว โดยองค์กรต้อง
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรและเวลาสำหรับเรียนรู้การทำงานของระบบ เพื่อยกระดับหน่วยงานให้ก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ


คุณสมบัติสำคัญของ Data Platflorm

 • มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง (Data Store) เพื่อจัดเก็บชุดข้อมูลและคำอธิบายอย่างเป็นระบบ

 • มีคลังข้อมูล (Data Warehouse) ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการเรียกใช้ข้อมูลในปริมาณมาก

 • มีระบบจัดการกระแสงาน (Workflow) เพื่อใช้ในขั้นตอนอนุมัติการใช้ข้อมูล

 • มีระบบสืบค้นข้อมูล (Data Discovery) ที่อยู่ภายในระบบโดยค้นหาคำจากเมทาดาตา (Metadata: ข้อมูลสำหรับอธิบายรายละเอียดของชุดข้อมูลนั้น ๆ เช่น ชื่อข้อมูล ชื่อผู้เก็บข้อมูล วันที่เก็บข้อมูล รูปแบบที่จัดเก็บ เป็นต้น) พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกโครงสร้างข้อมูลและประเภทของข้อมูลด้วยการทำ Data Dictionary

 • มีระบบจัดการขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล (Data Pipeline Management) เพื่อควบคุมการนำเข้าข้อมูล

 • มีระบบระบุตัวตนและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล (Identity and Access Management) เพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานData Platform จะช่วยยกระดับการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างไร


"หลากหลาย คุณภาพสูง พร้อมใช้ ล่าสุด ในที่เดียว"


 • หลากหลาย: ระบบรวบรวมข้อมูลที่มาจากหลากหลายแห่งและจัดเก็บไว้ในพื้นที่เดียว ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายงานเป็นไปอย่างราบรื่น พนักงานสามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • คุณภาพสูง: ข้อมูลในระบบมีคุณภาพสูง คือ ข้อมูลมีรายละเอียดเมทาดาตาและมีรูปแบบข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงจึงน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และนำไปประมวลผลได้อย่างเที่ยงตรง

 • พร้อมใช้: ถึงแม้จะอยู่คนละฝ่ายงาน แต่พนักงานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและนำไปใช้ทำงานร่วมกันได้ การแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมภายในสถานที่ทำงานจึงส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

 • ล่าสุด: ข้อมูลที่มีความเท่าทันปัจจุบันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรให้เหนือคู่แข่ง เนื่องจากองค์กรสามารถนำไปวางแผนธุรกิจได้อย่างแม่นยำ รวมถึงสามารถพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องของผู้บริโภคได้

 • ในที่เดียว: Data Platform จึงเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจร ที่ช่วยให้องค์กรประยุกต์ใช้ข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพได้ในที่เดียว


ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาล หากองค์กรของคุณยังไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ดี ถึงแม้จะมีข้อมูลที่สำคัญมากเพียงใดแต่ก็ไม่อาจนำมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ‘Data Platform’ จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรจัดเก็บข้อมูลที่มาจากหลากหลายแห่งได้ในพื้นที่เดียว พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพให้กับข้อมูลเพื่อให้เป็นข้อมูลที่เท่าทันปัจจุบันและพร้อมต่อการนำไปใช้งาน

การใช้ Data Platform จึงช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างฝ่ายงาน รวมถึงผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจและคิดค้นกลยุทธ์ได้เหนือกว่าใคร ส่งผลให้องค์กรของคุณมีศักยภาพในการแข่งขันและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จถึงเวลาใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล ‘Data Platform’ จาก Storemesh

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

อีเมล: contact@storemesh.com

หมายเลขโทรศัพท์: 091-698-5205


อ้างอิง

[1] อาภาขจรพันธ์ศักดิ์, “ดาบสองคมของ Big Data : หลุมพรางของข้อมูล,” สำนักข่าวอิศรา, Jun. 04, 2018. https://www.isranews.org/content-page/item/66557-big-data_66557.html (accessed Dec. 15, 2022).


โดย : ภูษณิศา บุญเอนก