Data Science

จำเป็นต่อธุรกิจอย่างไร

ปัจจุบันข้อมูลกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามหาศาล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันธุรกิจในยุคดิจิทัล หากองค์กรใดสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่ได้ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจได้เช่นกัน และการจัดการกับข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ก็คือศาสตร์ที่เรียกว่า Data Science


Data Science จำเป็นต่อธุรกิจอย่างไร ?


Data Science มีความจำเป็นกับธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะการทำ Data Science จะทำให้มองเห็นว่า ขณะนี้สถานะขององค์กรเป็นอย่างไร ควรทำสิ่งใดต่อไป และจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนใดหรือไม่ โดยการทำ Data Science สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หากเป็นภาครัฐก็สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาประเทศ หรือใช้ออกแบบนโยบายภาครัฐให้เข้ากับความต้องการของประชาชน หากเป็นภาคเอกชนก็สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดทางธุรกิจได้ ยกตัวอย่างเช่น

ธุรกิจค้าขาย จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้า ไม่ว่าจะเป็นยอดขายสินค้า พฤติกรรม ความคิดเห็น หรือความชอบต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคได้ทิ้งไว้บนจุดที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคกับองค์กร (Touchpoint) ทั้งช่องทางกายภาพที่สามารถจับต้องได้ เช่น การใช้บริการหน้าร้าน การสื่อสารโดยตรงกับคอลเซ็นเตอร์ หรือช่องทางดิจิทัล เช่น การใช้แพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Website, Facebook, แอปพลิเคชันซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการทำ Data Science โดยการนำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์ ด้วยกระบวนการทางสถิติและคณิตศาสตร์ จะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงภาพรวมของการบริโภคสินค้า เช่น สินค้าประเภทใดลูกค้าซื้อมากที่สุด สินค้าประเภทใดที่มีการสอบถามจากผู้บริโภคมากที่สุด หรือช่วงเวลาใดที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการมากที่สุด เป็นต้น เมื่อทราบข้อมูลส่วนนี้แล้ว ผู้ประกอบการจะสามารถวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ เช่น การสร้างสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้มากขึ้น การสร้างแคมเปญเพื่อจูงใจผู้บริโภค หรือการทำระบบ Recommendation ซึ่งเป็นการแนะนำสินค้าที่ผู้บริโภคอาจถูกใจโดยดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการอ้างอิงด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

ธุรกิจขนส่ง มีการติดตั้งระบบ Connected GPS เพื่อการจัดเก็บข้อมูล เช่น เส้นทางการขนส่งสินค้า ความเร็ว สภาวะการจราจร และอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนการขนส่งให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด เช่น การปรับเส้นทางการขนส่งที่ใช้ระยะทางและเวลาน้อยที่สุด การวางแผนการใช้รถเพื่อช่วยลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

ในยุคที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลและอยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย การรู้จักจัดการกับข้อมูลจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้คนในองค์กรได้ทราบว่าควรเดินไปในทิศทางใดเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามแม้องค์กรจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงใด แต่หากนำไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นก็สูญเปล่าได้เช่นกัน ดังนั้นการทำ Data Science จึงมีความจำเป็นเพื่อช่วยองค์สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

Digital Storemesh พร้อมจะช่วยองค์กรของคุณในการบริหารจัดการข้อมูลด้วยทีมงานคุณภาพและผลิตภัณฑ์สำหรับจัดการข้อมูลที่รอบด้านและครอบคลุมตลอดวัฎจักของข้อมูล (Data Lifecycle) ได้แก่ Data Platform แพลตฟอร์มที่ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารข้อมูลแบบครบวงจร สอดคล้องกับกระบวนการ Data Science เช่น ซอฟต์แวร์บริหารธรรมาภิบาลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยโมดูล Business Intelligence ที่ช่วยสรุปข้อมูลจากในอดีต ปัจจุบัน และมุมมองเชิงคาดการณ์ของการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา :

https://www.thansettakij.com/business/156900

https://he01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSci/article/download/134726/105615/

https://www.admissionpremium.com/it/news/3079


โดย : สิริภัทร อิ่มสอาด