ISO/IEC 29110 คืออะไร

ทำไมถึงจำเป็นต้องมี

ISO/IEC 29110 คือมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมคุณภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยปัจจุบันได้ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย หรือ มอก. 29110 เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการและดำเนินโครงการสำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดเล็ก (Very Small Entities) ซึ่งมีจำนวนพนักงานไม่เกิน 25 คน มาตรฐานจึงถูกพัฒนาให้เหลือเพียงกระบวนการที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะให้ความสำคัญกับ 2 กระบวนการหลัก คือ Project Management และ Software Implementation

Project Management Process (PM) คือกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินโครงการ การควบคุมภาพรวมของโครงการ การติดตามความคืบหน้าของโครงการ โดยกระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นระบบ ช่วยให้สอดคล้องกับขอบเขตของโครงการในด้านคุณภาพ เวลา และงบประมาณที่ได้กำหนดไว้

Software Implementation Process (SI) คือกระบวนการดำเนินงานที่อิงตามแผนที่ได้จากกระบวนการ Project Management โดยกระบวนการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบระบบ การสร้างระบบตามที่ออกแบบ การทดสอบการใช้งาน และการส่งมอบงานตามข้อกำหนดและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

โดยกระบวนการ PM หรือ SI ต่างก็ต้องมี Input Products และ Output Products ของแต่ละกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยเรียกรวม ๆ ว่า Work Products เช่น กระบวนการ PM จะต้องมีเอกสารและตารางเวลาโครงการ (Project Plan) หรือเอกสารการส่งมอบงาน (Acceptance Record) เป็นต้น กระบวนการ SI จะต้องมีผลิตภัณฑ์สำหรับส่งมอบให้กับลูกค้า เอกสารจัดทำการทดสอบพร้อมวิธีการทดสอบ เอกสารคู่มือการใช้งานระบบ เป็นต้น

ทำไมถึงจำเป็นต้องมี มาตรฐาน ISO/IEC 29110 ?

ปัจจุบันตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับตัวของผู้ประกอบการที่มุ่งไปสู่ธุรกิจแบบดิจิทัล อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาสัดส่วนทางการตลาดในประเทศไทย ธุรกิจพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ที่สามารถรับรองคุณภาพหรือกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยมาตรฐานดังกล่าวนอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการดําเนินงานให้ตรงกับงบประมาณและระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ และที่สำคัญคือ หากองค์กรมีการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้มั่นใจว่าได้ทีมงานที่มีมาตรฐานในการดําเนินโครงการมาเป็นผู้รับงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

Certification ISO